Ramizes

75 tekstów – auto­rem jest Ra­mizes.

Kiedy słońce na no­wy dzień wsta­je i ja pier­wszy z Nią wi­tam się ... mo­je ser­ce ra­dość ogar­nia a bu­zia uśmie­cha się .. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2017, 09:15

Po­ra spać wiec chwyc mi­sia i przy­tul go, on złapie Cię za rączkę two­ja pro­wadząc Cię w sen głębo­ko. Byś się tej no­cy wys­pa­la i ra­no z uśmie­chnięta bu­zia wstała. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2015, 23:16

Bo Ty jes­tes tym wszys­tkim w co wie­rzyc chce 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 9 września 2015, 23:18

Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej.
Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo.
Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się .. czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : -
Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja 
Kocham Cie 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 27 sierpnia 2015, 22:26

" Swo­je szczęście bu­duje sam , zde­cydo­wanie idąc w przód wy­ciągając po wo­li ręce ku niemu . " 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2015, 18:58

w ciem­nej od­da­li po­zos­tał wraz z myśla­mi swy­mi
we­ryfi­kując życie swe czy dob­ra ścieżka po­rusza się ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2015, 00:41

Pisze do Ciebie ...
Wycze­kuje od­po­wie­dzi i uzys­kać jej nie mogę ...
Proszę spójrz , przeczy­taj i na­pisz
.. już jes­tem ...
Proszę ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 czerwca 2015, 11:54

" W Two­je ra­miona
moc­no wtu­lony
pra­wie każde­go dnia
pragnął pozostać
tam na zaw­sze " 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 czerwca 2015, 20:33

Codzien­nie sta­ram się by­le by
było dob­rze, cho­ciaż cza­sami , tak ciężko się pod­nieść -
lecz wstaję, idę da­lej ...
Bo jut­ro mogą po­zos­tać tyl­ko wspomnienia. 

myśl • 23 maja 2015, 14:40

Szczęściem nie jest mieć ko­goś bo nic nie jest na własność
Szczęściem jest od­na­leźć szczęście i na­leżycie o nie dbać i wspierać . 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2015, 22:50

Ramizes

Zeszyty
  • Radość myśli – Wy­korzys­ta­nie słowa do ce­lu ujaw­nienia uczuć .. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ramizes

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 grudnia 2017, 21:55Ramizes do­dał no­wy tek­st

10 grudnia 2017, 21:54Ramizes do­dał no­wy tek­st

10 grudnia 2017, 21:52Ramizes do­dał no­wy tek­st

3 grudnia 2017, 23:28Ramizes do­dał no­wy tek­st

7 października 2017, 09:15Ramizes do­dał no­wy tek­st Kiedy słońce na no­wy [...]

28 stycznia 2016, 12:16Kali5555 sko­men­to­wał tek­st Bo Ty jes­tes tym [...]

11 października 2015, 23:16Ramizes do­dał no­wy tek­st Pora spać wiec chwyc [...]

10 września 2015, 13:48Cris sko­men­to­wał tek­st Bo Ty jes­tes tym [...]

9 września 2015, 23:18Ramizes do­dał no­wy tek­st Bo Ty jes­tes tym [...]

27 sierpnia 2015, 22:26Ramizes do­dał no­wy tek­st Gdzieś tam da­leko na [...]